Головна » 2014 » Травень » 17 » Як реалізувати своє право голосу
11:12
Як реалізувати своє право голосу

(Початок. Продовження у № 21 від 24.052014р.)

Як реалізувати українцю закріплене за ним Конституцією право вибору Президента Украї­ни на виборах, призначених на 25 травня 2014-го року? Що залежить від виборця, а що від організаторів виборчої кампанії?

Адже від виваженої громадянської позиції кожного українця зараз повною мірою залежить існування України як держави на сучасній мапі світу. Ці питання і розглядалися під час бесіди кореспондента газети «Слово» з начальником юридичного відділу Вишгородської районної ради Віктором Стукачем. 

– Вікторе Сергійовичу, незабаром вибори. У чому полягає особливість цьогорічної виборчої кампанії?

Вищезазначені документи є підставою для отримання виборчого бюллетеня. Зазначу, що будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального поход­ження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Голосування на виборах Президента України є таємним: кон­троль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

– По суті, все залишається, як і раніше. Організовують і проводять вибори Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії. Деталізуйте, будь-ласка, роботу дільничної комісії.

– Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дев’яти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі. У разі якщо у встановлений термін не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дев’яти осіб, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови на підставі пропозицій членів цієї комісії у кількості дев’яти осіб, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України. 

Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку складає присягу члена комісії. Хто цікавиться цим детальніше, може прочитати про це у Законі. Додам лише, що повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв’язку з об’єктивними обставинами, що також чітко прописані Законом.

– Які функції беруть на себе органи ведення Державного реєстру виборців, і в чому полягає особливість їх роботи?

– Вони складають попередні та уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців», а також виготовляють іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 32 цього Закону. Списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох примірниках на паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу. 

– Це робиться з метою уникнення непорозумінь, що викликані міграцією населення, зміною місць проживання, вибуттям з місць постійного проживання?

– До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народ­ження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців». Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі «Примітки». При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Державного реєстру виборців, який його видав. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення, відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців. 

Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» у двох примірниках відповідно до вимог цього Закону. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення суду, прийнятого на підставі та у терміни, визначені Кодексом адміністративного судочинства України, або згідно з повідомленням органу ведення державного реєстру виборців, щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.

У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців – неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові) за наявності, дати народження, номера будинку, квартири за місцем проживання – у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови, чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі «примітки».

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Такий витяг невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. До витягу зі списку виборців включаються:

без рішення комісії – виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

за рішенням дільничної виборчої комісії – виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я.

Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

– У сучасних умовах передвиборча агітація якимось чином відрізнятиметься від уже нам відомої за попередніми виборами Президента. Чи враховує вона зараз реалії сьогодення?

– Що стосується передвиборної агітації, то розпочинається вона кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Цент­ральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців. Особ­ливо підкреслю, що суворо забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації. Порушення правил і умов передвиборної агітації ставить під сумнів легітимність виборів взагалі, що, без сумнівів, і мало місце при проведенні нелегітимних виборів, зокрема в Криму.

– Думаю, читачам цікаво буде дізнатися про представників кандидата в Президенти України на виборах.

– Кандидат на посаду Президента України має право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.

Кандидат на пост Президента України може мати не більше п’яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. Довірена особа кандидата повинна відповідати вимогам, зазначеним у Законі. Довірені особи кандидата ведуть агітацію за обрання його Президентом України, сприяють кандидату на пост Президента України у проведенні виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, виборцями.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, від партій, які висунули кандидатів на пост Президента України, від громадських організацій, зареєстрованих у порядку, встановленому законом (далі – офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації). Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу. 

– Дякую за розтлумачення окремих положень Закону України стосовно позачергових виборів Президента у 2014 році.

Розмову вів 
Юрій ГОРОВИЙ, «Слово»

Категорія: Україна | Переглядів: 537 | Додав: komashkov
comments powered by Disqus